ฟิสิกส์ ม.4 โลกที่ไม่เคยหลับใหล

ฟิสิกส์ ม.4 โลกที่ไม่เคยหลับใหล ไม่ว่าจะมีความถนัดทางฟิสิกส์ ม.4 หรือไม่ก็ตาม โลกของฟิสิกส์มีเรื่องน่าพิศวงชวนติดตามอยู่มากมาย ซึ่งจะช่วยกระตุ้นความสนใจให้เรามีความสนใจในฟิสิกส์ได้มากขึ้นโลกของฟิสิกส์ ม.4ยังคงมีพัฒนาการที่ไม่หยุดยั้งเปลี่ยนรูปแบบไปตลอดเวลาครั้งหนึ่งเมื่อแมกซ์เวลล์ได้รวมแรงแม่เหล็กไฟฟ้าเข้าด้วยกันเป็นสมการเดียว นักฟิสิกส์หลายคนคิดอย่างเหิมเกริมว่ากลศาสตร์แบบนิวตันและทฤษฏีเรื่องคลื่นของแมกซ์เวลล์คือความรู้ทั้งหมดของฟิสิกส์ การเรียนรู้ฟิสิกส์ได้จบสิ้นแล้วจนกระทั่งการค้นพบสิ่งใหม่ๆในรายละเอียดที่มากขึ้นในเรื่องอะตอมเป็นจุดกำเนิดของวิชาฟิสิกส์ควอนตัมและฟิสิกส์ยุคใหม่เมื่อช่วงร้อยปีที่แล้วสถานการจึงกลับตะละปัดเป็นว่านักฟิสิกส์ไม่เข้าใจอะไรเกี่ยวกับธรรมชาติของอะตอมซึ่งเป็นสิ่งที่พื้นฐานที่สุดของสสาร ยิ่งกว่านั้นด้วยแนวคิดทางฟิสิกส์ในเรื่องความสัมพันธ์ของปริมาณต่างๆซึ่งเป็นพื้นฐานสัมคัญในการแก้ปัญหาทั่วไป ทำให้ปัจจุบันฟิสิกส์ได้ขยายแวดวงไปที้งชีววิทยาและสังคมศาสตร์ บัณฑิตที่จบฟิสิกส์ในประเทศอังกฤษจึงเข้าไปทำงานในการวิเคราะห์ทางธุรกิจและการบัญชีเป็นจำนวนมาก ฟิสิกส์ยังคงมีพัฒนาการต่อไปอีกในอนาคตซึ่งอาจทำให้มีรูปแบบแตกต่างจากฟิสิกส์ดั้งเดิมมากขึ้นไปอีก ตราบใดที่ฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ัยังอธิบายไม่ได้ว่า ชีวิตคืออะไร และมนุษย์เราเกิดมาทำไม การค้นคว้าพบสิ่งใหม่ๆในทางฟิสิกส์ก็จะยังคงดำเนินต่อไป
Continue reading »

การดูแลรักษาและทำความสะอาดเต็นท์ให้เช่า

1. หลังจากกลับจากการไปท่องเที่ยว หากเต็นท์ให้เช่าสกปรกมากก็ควรทำความสะอาดด้วยการใช้ไม้กวาดเพื่อปัดกวาดเอาเศษขยะภายในเต็นท์ และที่ติดอยู่ตามภายนอกเต็นท์ออกไป จากนั้นใช้ผ้าชุบน้ำเปล่าพอหมาด ๆ นำมาเช็ดถูภายในเต็นท์และภายนอกเต็นท์แล้วนำไปตากแดดในที่ร่มหรือแดดอ่อนๆยามเช้าหรือยามเย็น ควรตากให้แห้งสนิท เพื่อป้องกันกลิ่นอับและเชื้อราที่อาจจะเกิดขึ้น แต่ถ้าเต็นท์สกปรกน้อยนิดก็อาจเพียงแต่ปัดกวาดทำความสะอาดเต็นท์ภายในและภายนอกเท่านั้น 2. ถ้านำเต็นท์ไปท่องเที่ยวตามชายทะเล นอกจากทำความสะอาดดังที่ได้กล่าวไปแล้ว ยังต้องทำความสะอาดบริเวณซิปเป็นพิเศษด้วยการใช้น้ำฉีดพ่นบริเวณซิป เพื่อขจัดกรวดทรายและคราบไอทะเลที่เกาะอยู่ให้หลุดไป รวมทั้งเป็นการป้องกันฟันของซิปสึกหรอหรือฝืดจนใช้การไม่ได้ นอกจากนี้ควรนำเศษผ้าจุ่มขึ้ผึ้งหรือใช้เทียนไขก็ได้มาขัดถูบริเวณซิปเพื่อยืดอายุการใช้งานของซิป 3. หากต้องการซักเต็นท์ เพราะเห็นว่ามีความสกปรกมากและมีกลิ่นอับเหม็น ควรใช้น้ำผสมสบู่หรือยาสระผมอย่างอ่อน ห้ามใช้ผงซักฟอกอย่างเด็ดขาด เพราะจะทำให้เนื้อผ้าของเต็นท์เสื่อมสภาพเร็วขึ้น นอกจากนี้ควรใช้แป้งทาตัว (อย่างอ่อน) โรยบริเวณซอกมุมของเต็นท์เพื่อช่วยขจัดความชื้นให้หมดไป 4. ควรเก็บเต็นท์ไว้ในสถานที่ๆอากาศถ่ายเทได้สะดวก ไม่อบอ้าวจนเกินไป และไม่ควรวางไว้กับพื้น โดยเฉพาะพื้นปูน เพราะบริเวณนั้นจะมีความชื้นและทำให้เต็นท์เกิดเชื้อราได้ง่าย 5. นาน ๆ ครั้งควรนำเต็นท์ออกมากางผึ่งแดดอ่อน ๆ เพื่อขจัดกลิ่นอับ
Continue reading »

เทคโนโลยีถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งต่อการตรวจวัดและพยากรณ์อากาศ

จากเหตุการณ์อุทกภัยในปี 2554 ที่ผ่านมา เป็นบทเรียนให้คนไทยได้ตระหนักว่า ถึงเวลาแล้วที่ประชาชนคนไทยทุกคนในทุกภาคส่วนจะต้องรู้เท่าทันภัยธรรมชาติและต้องร่วมด้วยช่วยกันในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านภัยธรรมชาติที่ถูกต้อง ชัดเจน และเข้าถึงประชาชนทั่วทุกภูมิภาค โดยมีกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหน่วยงานสำคัญในการพยากรณ์สภาพอากาศและเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบแต่ทั้งนี้การรายงานสภาพอากาศจะเปี่ยมประสิทธิภาพไปไม่ได้ หากขาดซึ่งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญ รวมถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อการรายงานสภาพอากาศได้อย่างถูกต้องและทันเหตุการณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำข้อมูลอุตุนิยมวิทยาไปใช้ในการพัฒนากิจกรรมที่สามารถเกื้อกูลสนับสนุนงานด้านการบริหารจัดการน้ำ เศรษฐกิจและสังคม รวมถึงชีวิตความเป็นอยู่ ความปลอดภัยของประชาชนให้มีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการสนับสนุนให้ข้าราชการกรมอุตุนิยมวิทยาทำการศึกษาวิจัยให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ใช้ข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยามากขึ้น รวมถึงแสดงความก้าวหน้าของกรมอุตุนิยมวิทยาในด้านการเฝ้าระวัง ตัดตามพยากรณ์และการคาดหมายการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของประเทศไทยและภูมิภาค ตลอดจนเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ของกรมอุตุนิยมวิทยา สำหรับเทคโนโลยีซึ่งปัจจุบันถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งต่อการตรวจวัดและพยากรณ์อากาศซึ่งจะทำให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อจะได้เตรียมพร้อมรับกับภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นนั้น บุญเลศ อาชีวระงับโรค ได้เน้นย้ำถึงการใช้เทคโนโลยีแบบศาสตร์ผสม เช่น การผสมผสานระหว่างอุทกศาสตร์และสมุทรศาสตร์เพื่อการพยากรณ์เรื่องน้ำ “ในอนาคตเราจะนำเทคโนโลยี QPE ( Quantitative Precipitation Estimate) / QPE ( Quantitative Precipitation Forcasting) มาใช้เพื่อการประมาณและการพยากรณ์น้ำฝนซึ่งจะทำให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนยิ่งขึ้น ” การพยากรณ์สภาพอากาศจะดีได้มิใช่อยู่ที่ปัจจัยใดปัจจัยหนึ่ง หากแต่ต้องประกอบด้วย 3 ดี คือ ข้อมูลดีเทคโนโลยี และคนดี ซึ่งหมายถึงคนที่มีความรู้ดีและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านโดยเฉพาะจากกรมอุตุนิยมวิทยาหากประกอบด้วยทั้ง...
Continue reading »

ความเปลี่ยนแปลงของโลกทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยธรรมชาติได้ในปัจจุบันนี้

ภัยจากธรรมชาติคำคำนี้ ถ้าหากย้อนกลับไปเมื่อ 10 – 20 ปี ที่แล้ว เราคงจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัวและคงไม่ใช่เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายๆ แต่สำหรับในปัจจุบันเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงของโลกทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยธรรมชาตินั้นสูงมากอย่างเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในปัจจุบันไม่มีใครทำนายได้ล่วงหน้าเลยว่าจะเกิดขึ้นที่ไหนเมื่อไรนักวิทยาศาสตร์เองก็ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวจะเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่ถึงแม้ว่าวิทยศาสตร์จะยังไม่สามารถคาดการณ์ได้แน่นอนว่าภัยธรรมชาติจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ แต่เพื่อนๆ เชื่อไหมคะว่า บรรดาสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ต่างๆ เขาจะมีสัญชาตญาณในการรับรู้ถึงภัยธรรมชาติที่กำลังจะเกิดขึ้นได้สำหรับเรื่องของสัญชาตญาณเตือนภัยธรรมชาติของสัตว์นั้น ดร.เฮอร์เว ฟริตซ์ นักวิจัยพฤติกรรมสัตว์แห่งศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์แห่งชาติของฝรั่งเศสยืนยันว่า สัตว์โดยเฉพาะที่เลี้ยงลูกด้วยนมจะมีความสามารถในการรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนหรือคลื่นเสียงที่มีความถี่ต่ำจากระยะไกล หรือที่เรียกว่า อัลฟราซาวนด์ คลื่นความถี่ต่ำกว่า 20 เฮิรตซ์ ทำให้สัตว์พวกนี้หนีเอาตัวรอดได้ในเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวหรือสึนามิ ส่วนพวกนกจะอ่อนไหวมากหากความกดอากาศเปลี่ยนแปลงไป  เราเรียกสิ่งเหล่านี้ว่ารหัสเตือนภัยที่น้องหมามีสัญชาตญาณในการเตือนภัยที่แม่นยำก็เพราะว่า ประสาทการรับรู้ทางด้านการได้ยินของสุนัขจะมีประสาทรับเสียงที่ไวมาก สามารถได้ยินเสียงคลื่นความถี่สูงและต่ำกว่าที่มนุษย์ได้ยินจึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการล่าเหยื่อ การสื่อสาร และรับรู้ถึงคลื่นเสียงต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว สังเกตง่ายๆ เราเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมเวลาเรากลับไปถึงบ้าน เราจะเจอน้องหมายืนรอหน้าบ้านแล้ว เขารู้ได้ยังไงว่าเรากำลังจะกลับมา ที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่า สุนัขรู้ที่มาของเสียงได้แม่นยำกว่าคน สุนัขจับจังหวะเสียงเดินของเจ้าของได้ สุนัขสามารถได้ยินเสียงความถี่ต่ำกว่า 20 เฮิรตซ์ และมากกว่า 20,000 เฮิรตซ์ ซึ่งเป็นความถี่ที่มนุษย์ไม่สามารถได้ยินได้
Continue reading »